چهارمین مرحله کمک های مؤمنانه در دبیرستان دوره دوم دخترانه شهرکرد

تعداد بازدید:۱۰۲
چهارمین مرحله کمک های مؤمنانه لبیک به فرمان مقام معظم رهبری