مدارس تابعه

استانشهرستانجنسيتمقطعنشانیتلفنپیش شمارهکد پستی
اصفهاناصفهاندخترانهدوره دومخ احمدآباد– جلوتر از آزمایشگاه مهدیه- روبروی دارالحکمه امام محمد باقر(ع)322632240318155638451
تهرانتهرانپسرانهدوره دومخ امیر کبیر- انتهای کوچه سراج33900099 - 339099300211141657811
تهرانتهراندخترانهدوره اولم بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸33995836-80211141737311
تهرانتهراندخترانهدوره دومم بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸33921323-339128480211141737311
چهارمحال بختیاریشهرکردپسرانهدوره اولخ فردوسی شمالی- اول میرآباد322400580388817643345
چهارمحال بختیاریشهرکردپسرانهدوره دومخ فردوسی شمالی- اول میرآباد322203610388817643345
چهارمحال بختیاریشهرکرددخترانهدوره اول / دومبلوار طالقانی- بالاتر از منازل صدا و سیما322203600388817643338
خراسان رضویمشهدپسرانهدوره اولقاسم آباد- ابتدای شهرک لشگر- میدان شهید مطهری(ره)35135553-390519189747561
خراسان رضویمشهدپسرانهدوره دومقاسم آباد- ابتدای شهرک لشگر- میدان شهید مطهری(ره)35239940-500519189747561
خراسان رضویمشهدپسرانهدوره دومشهرک شهید رجایی- مهرآباد- فرهنگسرای سلامت- طبقه دوم337654110519173549311
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.