مدارس تابعه

استانشهرستانجنسيتمقطعنشانیتلفنپیش شمارهکد پستی
اصفهاناصفهاندخترانهدوره دومخ احمدآباد– جلوتر از آزمایشگاه مهدیه- روبروی دارالحکمه امام محمد باقر(ع)322632240318155638451
تهرانتهرانپسرانهدوره دومخ امیر کبیر- انتهای کوچه سراج33900099 - 339099300211141657811
تهرانتهراندخترانهدوره اولم بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸33995836-80211141737311
تهرانتهراندخترانهدوره دومم بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸33921323-339128480211141737311
خراسان رضویمشهدپسرانهدوره اولقاسم آباد- ابتدای شهرک لشگر- میدان شهید مطهری(ره)35135553-390519189747561
خراسان رضویمشهدپسرانهدوره دومقاسم آباد- ابتدای شهرک لشگر- میدان شهید مطهری(ره)35239940-500519189747561
خراسان رضویمشهدپسرانهدوره دومشهرک شهید رجایی- مهرآباد- فرهنگسرای سلامت- طبقه دوم337654110519173549311
خراسان رضویمشهددخترانهدوره اولخ کوه سنگی- خ طالقانی- مقابل طالقانی ۳۲84388680519176775749
خراسان رضویمشهددخترانهدوره دومخ کوه سنگی- خ طالقانی- مقابل طالقانی ۳۲384002480519176775749
خراسان رضویمشهددخترانهدوره دومبلوار حر- بعد از حر ۱۵- حاشیه بلوار- پشت ایستگاه اتوبوس337702140519168187439
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.