جهت ورود به سامانه پیش ثبت نام دبیرستان، استان خود را از روی نقشه انتخاب نمایید.