دانش آموز موفق

تقدیر از دانش آموزان برتر مدرسه در کنکور

تقدیر از دانش آموزان برتر مدرسه در کنکور

تقدیر از دانش آموزان برتر مدرسه در کنکور سراسری توسط جناب آقای سید حسینی و سرکار خانم صحیح و النسب و سرکار خانم اثنی عشری مدیر محترم آموزشگاه سرکار خانم شایق حائز رتبه ۴۷ کنکور سراسری ۱۳۹۹ سرکار خانم دهقانی حائز رتبه ۲۶ کنکور سراسری ۱۳۹۹

ادامه مطلب