موفقیت دانش آموز دبیرستان دخترانه شیراز در المپیاد رویش

تعداد بازدید:۶۰
موفقیت دانش آموز دبیرستان دخترانه شیراز در المپیاد رویش

کسب رتبه دوم استانی

 المپیاد رویش رشته لیوان چینی

توسط دانش آموز عزیزمان

فاطمه کریمی