سامانه آموزیار / مدبر

استانشهرستانجنسيتمقطعآدرس آموزيار/ مدبر
اصفهاناصفهاندخترانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪دخترانه اصفهان (دوره دوم)
تهرانتهرانپسرانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪پسرانه تهران (دوره دوم)
تهرانتهراندخترانهدبیرستان (دوره اول)‫‪دخترانه تهران (دوره اول)
تهرانتهراندخترانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪دخترانه تهران (دوره دوم)
چهارمحال بختیاریشهرکردپسرانهدبیرستان (دوره اول)‫‪پسرانه شهرکرد (دوره اول)
چهارمحال بختیاریشهرکردپسرانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪پسرانه شهرکرد (دوره دوم)
چهارمحال بختیاریشهرکرددخترانهدبیرستان (دوره اول)‫‪دخترانه شهرکرد (دوره اول)
چهارمحال بختیاریشهرکرددخترانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪دخترانه شهرکرد (دوره دوم)
خراسان رضویمشهدپسرانهدبیرستان (دوره اول)‫‪پسرانه مشهد ۱ (دوره اول)
خراسان رضویمشهدپسرانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪پسرانه مشهد ۱ (دوره دوم)
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۱ مورد.