سامانه آموزیار / مدبر

استانشهرستانجنسيتمقطعآدرس آموزيار/ مدبر
تهرانتهراندخترانهدبیرستان (دوره اول)‫‪دخترانه تهران (دوره اول)
چهارمحال بختیاریشهرکردپسرانهدبیرستان (دوره اول)‫‪پسرانه شهرکرد (دوره اول)
چهارمحال بختیاریشهرکرددخترانهدبیرستان (دوره اول)‫‪دخترانه شهرکرد (دوره اول)
خراسان رضویمشهدپسرانهدبیرستان (دوره اول)‫‪پسرانه مشهد ۱ (دوره اول)
خراسان رضویمشهددخترانهدبیرستان (دوره اول)‫‪دخترانه مشهد ۱ (دوره اول)
سیستان و بلوچستانزابلپسرانهدبیرستان (دوره اول)‫‪پسرانه زابل (دوره اول)
سیستان و بلوچستانزابلدخترانهدبیرستان (دوره اول)‫‪دخترانه زابل (دوره اول)
سیستان و بلوچستانزاهدانپسرانهدبیرستان (دوره اول)‫‪پسرانه زاهدان (دوره اول)
سیستان و بلوچستانزاهداندخترانهدبیرستان (دوره اول)‫‪دخترانه زاهدان (دوره اول)
لرستانخرم آبادپسرانهدبیرستان (دوره اول)‫‪پسرانه خرم آباد (دوره اول)
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۱ مورد.