مدارس تابعه

استانشهرستانجنسيتمقطعنشانیتلفنپیش شمارهکد پستی
یزدیزدپسرانهدوره اولخ کاشانی- کوچه اصلی نعیم آباد382745400358916763533
یزدیزدپسرانهدوره دومخ کاشانی- کوچه اصلی نعیم آباد38275540-382735400358916763533
یزدیزددخترانهدوره اول / دومابتدای خ امام خمینی- کوچه فقیه خراسانی362225220358913673374
نمایش ۳۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.