مدارس تابعه

استانشهرستانجنسيتمقطعنشانیتلفنپیش شمارهوب سایت کد پستی
 
لرستانخرم آبادپسرانهدوره اول / دومگلدشت- خ فردوسی33413561066-6815746765
لرستانخرم آباددخترانهدوره اول / دومکوی ارتش- جنب بیمارستان شفاء33263060066-6816994831
مازندرانساریدخترانهدوره اول / دومبلوار امیر مازندرانی- خیابان فلسطین33366870011-4815665811
همدانهمدانپسرانهدوره دومبلوار شهید خرم رودی(پیشاهنگی)- سه راه شهرک38222297-93081-6515937314
همدانهمداندخترانهدوره دومبلوار شهید خرم رودی(پیشاهنگی)- سه راه شهرک- جنب مسجد قائم38222480081-6515937379
یزدمیبدپسرانهدوره اولخ آیت الله کاشانی32333020035-8961718778
یزدیزدپسرانهدوره اولخ کاشانی- کوچه اصلی نعیم آباد38274540035مشاهده8916763533
یزدیزدپسرانهدوره دومخ کاشانی- کوچه اصلی نعیم آباد38275540035مشاهده8916763533
یزدیزددخترانهدوره اول / دومبلوار شهید بهشتی- انتهای کوچه شهید رجایی (جنب بنیاد شهید)- کوچه دولت 636333320035-8913673374
نمایش ۲۶ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.