سامانه آموزیار / مدبر

استانشهرستانجنسيتمقطعآدرس آموزيار/ مدبر
سیستان و بلوچستانزاهدانپسرانهدبیرستان (دوره اول)‫‪پسرانه زاهدان (دوره اول)
سیستان و بلوچستانزاهدانپسرانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪پسرانه زاهدان (دوره دوم)
سیستان و بلوچستانزاهداندخترانهدبیرستان (دوره اول)‫‪دخترانه زاهدان (دوره اول)
سیستان و بلوچستانزاهداندخترانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪دخترانه زاهدان (دوره دوم)
فارسجهرمدخترانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪دخترانه جهرم (دوره دوم)
فارسشیرازپسرانهدبیرستان (دوره اول),دبیرستان (دوره دوم)‫‪پسرانه شیراز (دوره اول/دوم)
فارسشیرازدخترانهدبیرستان (دوره اول),دبیرستان (دوره دوم)‫‪دخترانه شیراز (دوره اول/دوم)
کهکیلویه و بویراحمدیاسوجپسرانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪پسرانه یاسوج (دوره دوم)
لرستانبروجردپسرانهدبیرستان (دوره اول),دبیرستان (دوره دوم)‫‪پسرانه بروجرد (دوره اول/دوم)
لرستانخرم آبادپسرانهدبیرستان (دوره اول)‫‪پسرانه خرم آباد (دوره اول)
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۱ مورد.