سامانه آموزیار / مدبر

استانشهرستانجنسيتمقطعآدرس آموزيار/ مدبر
خراسان رضویمشهدپسرانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪پسرانه مشهد ۲ (دوره دوم)
خراسان رضویمشهددخترانهدبیرستان (دوره اول)‫‪دخترانه مشهد ۱ (دوره اول)
خراسان رضویمشهددخترانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪دخترانه مشهد ۱ (دوره دوم)
خراسان رضویمشهددخترانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪دخترانه مشهد ۲ (دوره دوم)
خوزستاندزفولپسرانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪پسرانه دزفول (دوره دوم)
خوزستاندزفولدخترانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪دخترانه دزفول (دوره دوم)
سیستان و بلوچستانزابلپسرانهدبیرستان (دوره اول)‫‪پسرانه زابل (دوره اول)
سیستان و بلوچستانزابلپسرانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪پسرانه زابل (دوره دوم)
سیستان و بلوچستانزابلدخترانهدبیرستان (دوره اول)‫‪دخترانه زابل (دوره اول)
سیستان و بلوچستانزابلدخترانهدبیرستان (دوره دوم)‫‪دخترانه زابل (دوره دوم)
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.