دیدم که جانم می رودنویسنده (ها) : حمید داود آبادی
ناشر : انتشارات شهید کاظمی
دسته کتاب : معرفی کتاب
مرحله تولید : چاپ شده

گزیده ای از کتاب
چه کار باید می کردم، اصلا چه کار می توانستم بکنم؟ مصطفی داشت می رفت: تنهای تنها. اما من نمی خواستم بروم. اصلا من اهل رفتن نبودم. نه می خواستم خودم بروم نه مصطفی. تازه او را کشف کرده بودم. برنامه ها داشتم برای فرداهای دوستی مان....

ارسال با ایمیل: