شرح خطبه فدکیهنویسنده (ها) : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
ناشر : دفتر مقام معظم رهبری
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: