زخم آتشنویسنده (ها) : علی لباف
ناشر : منیر
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: