ادامه پیش ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ *حتما شهر مورد تقاضا را تعیین فرمایید*

 • 0
 • 1
 • مدرسه مورد نظر جهت ثبت نام
  2
 • جنسیت/ دوره*
  3
 • *
  داوطلب برای پذیرش لازم است موارد ذیل را کسب نماید: 1. شرط معدل هر شعبه (برای سال هفتم، معدل توصیفی ملاک است). 2. کسب حدنصاب در آزمون ورودی. 3. قبولی در مصاحبه حضوری.
  10
 • مشخصات فردی
  11
 • نام*
  12
 • نام خانوادگی*
  13
 • کد ملی*
  14
 • تاریخ تولد*
  15
 • تلفن همراه دانش آموز*
  16
 • تلفن منزل*
  17
 • نشانی منزل*
  18
 • اطلاعات آموزشی
  19
 • نام مدرسه محل تحصیل*
  20
 • منطقه آموزشی*
  21
 • معدل نوبت اول*برای سال هفتم معدل توصیفی را وارد نمایید.
  22
 • مشخصات پدر
  23
 • نام و نام خانوادگی پدر*
  24
 • کد ملی پدر*
  25
 • تلفن همراه پدر*
  26
 • شغل پدر*
  27
 • محل اشتغال پدر*
  28
 • مشخصات مادر
  29
 • نام و نام خانوادگی مادر*
  30
 • کد ملی مادر*
  31
 • تلفن همراه مادر*
  32
 • شغل مادر*
  33
 • محل اشتغال مادر*
  34
 • مدارک مورد نیاز
  35
 • عکس پرسنلی* بارگذاری
   36
  • کارنامه نوبت اول* بارگذاری
    37
   • صفحه اول شناسنامه* بارگذاری
     38